TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1228 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.02 (%)